XXV MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH

 

TALENTY MAŁOPOLSKI 2012” - ETAP MIEJSKI

 

eliminacje miejskie odbędą się w dniu 12 kwietnia 2012r.

w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie

ul. Rynek 2 o godz. 15.00

  

R E G U L A M I N

Organizator:

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej

Organizator finału wojewódzkiego:

Organizator eliminacji powiatowych

Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Organizator etapu miejskiego

Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie

 

Patronat honorowy

„Piwnica pod Baranami”

  

I Uczestnicy:

Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży regionu małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki, działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników nie zrzeszonych.

Uczestnicy prezentują się w dwóch kategoriach wiekowych:

A – od 10 – 15 lat

B – od 16 – 21 lat

 

II Formy:

Muzyczna

Soliści, duety, zespoły : wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne.

 

III Zasady eliminacji:

1.Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:

-eliminacje miejskie

-eliminacje powiatowe

-finał wojewódzki w Wadowicach.

2.Wykonawcy form muzycznych prezentują, jeden utwór dostosowany do swojego wieku, warsztatu, nie prezentowany w latach poprzednich. Jury może poprosić o drugi utwór.

3.Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób.

4.Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób.

5.Zespoły wokalno-instrumentalne i instrumentalne mogą używać tylko instrumentów akustycznych (nie dotyczy sekcji rytmicznej).

6.W eliminacjach miejskich mogą brać udział wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Jordanów

7.Organizator eliminacji miejskich wybiera do podmioty wykonawcze z każdej kategorii

8.Eliminacje miejskie odbywają się przy białym świetle

9.Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące.

10.Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku CD-AUDIO

11.Festiwal nie dotyczy wykonawców folkloru i muzyki poważnej

12.Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jordanowie.

13 Biorąc udział w festiwalu wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych MOK.

 

IV Ocena uczestników

1.Realizatorzy wszystkich etapów eliminacji powołują specjalne jury złożone ze specjalistów z dziedziny muzyki.

2.Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników wybierze do 2 uczestników z każdej kategorii

3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z wyboru uczestników w razie słabego poziomu podmiotów wykonawczych.

4.Jury dokona oceny i wyboru uczestników wg ustalonych powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.

Karty zgłoszenia:

Prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 10 kwietnia 2010 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie

Ul Rynek 2

34-240 Jordanów

 

XXV MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH

 

TALENTY MAŁOPOLSKI 2012” - ETAP MIEJSKI

 

  

KARTA ZGŁOSZENIA

(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

 

1.Zespół/solista:.....................................................................................................................................................

 

2.Ośrodek delegujący.............................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

3.Instruktor/Opiekun..............................................................................................................................................

 

4.Adres korespondencyjny..................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

tel. kontaktowy: ….................................................................................................................................................

e-mai: …................................................................................................................................................................

 

5.Powiat.................................................................................................................................................................

 

6.Kategoria: A(od 10 do 15, B(od16 do 21)*

 

7.Repertuar (tytuł utworu muzycznego i kompozytor)..........................................................................................

 

8.Rodzaj akompaniamentu.....................................................................................................................................

 

9.Ilość osób............................................................................................................................................................

 

10Potrzeby techniczne:..........................................................................................................................................

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami Regulaminu Festiwalu i akceptuję go.

 

 

 

...................................................... .........................................................

miejscowość i data podpis

 

 

*niepotrzebne skreślić

Starostwo Powiatowe w Brzesku